balioak

Balioak eta printzipioak

Gure izaera eta jarduteko eraren osagaiak diren balio eta printzipio hauetan oinarritzen dira gure misioa eta bisioa:

valores y principios

ERANTZUKIZUN SOZIALA

Erantzukizun soziala funtsezko balio eta balio nagusitzat izatea, premia sozialak dituzten pertsonen sustapenarekiko eta pertsona, bezero, bazkide eta laguntzaileen gogobetetzearekiko konpromiso eta inplikazio gisa ulertuta.

LANKIDETZA

Lankidetzaren aldeko apustu irmoa bai erakunde publikoekin bai sektoreko eragile sozialekin.

BALIO ETIKOAK

Konpromisoa, Koerantzukizuna, Zuzentasuna eta Elkartasuna, Zintzotasuna, Errespetua eta geure Kode Etiko Profesionalak bezalako balio etikoak barneratzea, bitarteko zein helburu gisa, bai gure barne jardueretan bai kanpokoetan.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun printzipioa barneratzea eta konpromisoa hartzea, eta sexu arrazoiengatiko edozein diskriminazio berariaz debekatzea.

GARDENTASUNA

Kudeaketan, informazioan eta komunikazioan gardentasuna izatea beharrezko betekizun gisa ulertzea, bai barruan bai kanpoan.

KONPETENTZIAK

Kooperatibaren beraren funtsezko konpetentziak, antolamenduzkoak eta indibidualak proaktiboki sustatzea eta integratzea, betiere gaitasun profesionalik handiena lortu nahian.

ELKARREN ARTEKO LANKIDETZA

Aurreko balio guztiek bizirik jarrai dezaketela barneratuta izatea, hedatzen diren heinean eta, ondorioz, elkarren arteko lankidetzan elkartasunaren espiritua aplikatzen den heinean, mugimendu kooperatiboaren berezko balioen ekarpen bereizgarri gisa, Nazioarteko Aliantza Kooperatiboan definituta dagoenaren arabera.

ERRENTAGARRITASUN SOZIAL, SOZIETARIO ETA EKONOMIKOA

Eta bereziki eta modu erabakigarrian sistematikoki bilatzea errentagarritasun ekonomiko, sozietario eta soziala, xede eta helburu sozialerako jarduerak sortutako etekin ekonomikoen berrinbertsio gisa ulertuta (irabazi asmorik gabe), lan elkartuaren bidez (sozietarioa) pertsonak eta enplegua sustatzea, eta kapital soziala eta harreman bidezkoa sortzea, kohesioa eta justizia soziala bultzatzeko ekarpen gisa.